Kungörelse kommunfullmäktige 30 september i Svartå


"Kopierat från Degerfors.se"

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 30 september 2019 kl. 18:30 i Folkets hus, Svartå. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

1. Allmänhetens frågestund
2. Fastställande av föredragningslista och val av justerare
3. Avsägelse ersättare kommunfullmäktige
4. Avsägelse av uppdrag i kommunala pensionärsrådet och ersättare i folkhälsonämnden från dags dato 2019-09-04
5. Avsägelse ledamot servicenämnden från 2019-09-20
6. Fyllnadsval av ledamöter 2019-2022
7. Befolkningsstatistik år 2019
8. Delårsrapport 1 januari-31 juli 2019
9. Nya parkeringsplatser Torget
10. Remiss: Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2020-2023
11. Medborgarförslag: Vill att fritidsgården ska vara öppen på fredagar och lördagar

Välkomna!
Marianne Högberg, ordförande
Anette Eriksson, kanslichef tillika kommunsekreterare