För kännedom

Planuppdragsutredning för detaljplan för del av Svartå 1:70

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger bygg och miljönämnden i uppdrag att göra en förstudie för detaljplanearbete på del av fastigheten Svartå 1:70.
2. Bygg och miljönämnden ska återrapportera vilka utredningar som krävs, vilka ekonomiska kostnader det innebär och en tidplan för planarbetet.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill undersöka vilka möjligheter det finns för planläggning av den del av Svartå 1:70 som visas i bilaga 1. Den del av fastigheten som utredningen gäller är ca: 12 600 m². Syftet med en framtida plan är att anlägga ställplatser/camping.
Kommunen ska inte själva exploatera området utan enbart genomföra detaljplaneläggningen.

170 bildPNG