Vintern ska sopas bort.

Från Degerfors.se
Sopning av gator
Under vecka 15, 2018 startar sopningen av gator, gång – och cykelbanor. Vi startar i centrum och kommer sedan att sopa enligt turordning. Detta arbete förväntas ta ca 4-5 veckor innan det är klart.
Turordning gatusopning 2018
Kvarnberg
Hästhagen
Ramshöjden
Stora Valla
Kanada
Jannelund
Bruket
Mölle
Svartå
Åtorp
Bossåsen
Ängebäck
Agen
Karlshagen
Strömtorp

Det åligger fastighetsägaren att ta bort ogräs, annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet, nedskräpande föremål och sand från gångbaneutrymmet
Vad händer med sopsanden?
Den uppsamlade sanden tas om hand och transporteras till Återvinningscentralen på Industrigatan.
Ett sorteringsverk tar där hand om sanden och tar bort föroreningar samt skräp. Efter att sanden tvättats i sorteringsverket återanvänds den som fyllnadsmaterial vid olika anläggningsarbeten.
Utsorterat skräp samt föroreningar körs för deponi till Mosseruds avfallsanläggning.