Vårbygrind - en spännande plats

20230831_114529jpg

Längs med Letävlens östra sida från Åtorp till Skagern har det påträffats fyndplatser som tyder på väldigt gamla boplatser. Den kanske mest intressanta fyndplatsen är Vårbygrind som undersöktes mera utförligt 2006 i samband med en avstyckning av fastigheten.
Av fynden som hittades vid grävningen kunde man dra slutsatsen att det rörde sig om lämningar från två olika tidsperioder, den äldsta kunde man med hjälp av fynden av flinta datera till över 8500år gammal.

Boplatserna från denna kultur utgör de äldsta mesolitiska (jägarstenåldern) boplatserna i Sverige 9500-6000 f.Kr. Kulturens utbredning sträcker sig från England, över Doggerland till Danmark, norra Tyskland och delar av Polen samt sydligaste Sverige.