Svartå IF - hur det startade del 13

90r2PNG

Vi vilja nu kasta en återblick på den tid rubriken omfattar och något beröra dess ledning och regi under de tjugo åren.
År1933 vistades en idrottsintresserad man Ingenjör Krüger på Svartå Herrgård.
Denna Krüger tog initiativet till föreningens bildande och föranstaltade om dess registrering och anslutning till Svenska Idrottsförbundet. Föreningen skulle benämnas "Svartå Idrottsförening". Efter en tid lämnade Ing. Krüger Svartå och till hans efterträdare som ordf. valdes Skogv. Persson, som under ett tiotal år uppehöll denna befattning. Persson efterträddes i sin tur av Butiksföreståndare Harry Larsson som i sin tur 1947 efterträddes av Kontoristen vid S.J. Helmer Kling som allt sedan dess beklätt denna post.
Föreningens styrelse har f n följande sammansättning: år 1953
Helmer Kling, ordf. Henry Kindfors, kassör o korresp. sekr. Hans Öhrman, v ordf. Lars Karlsson, Birger Kindfors och Sven Erik Larsson. Suppl.: Elof Gröning och Sven Larsson. Revisorer: David Ericsson och Åke Hammar.
Svartå IF:s verksamhet är uppdelat i följande sektioner:

1) Fotbollssektionen ordf. Sven Erik Larsson
2) Bandysektionen     Lars Karlsson
3) Friidrottssektionen Hans Öhrman
4) Skidsektionen     Birger Kindfors
5) Gymnastiksektionen Helmer Kling
6) Idrottsplatskommitten Helmer Kling
7) Festkommitt6n.     Henry Kindfors

Medlemsantalet i Svartå IF uppgår f n till 89 medlemmar.
Föreningen tillhör f n följande förbund:
Riksidrottsförbundet, Bandyförbundet, Fotbollsförbundet, Skidförbundet,
Gångförbundet och Gymnastikförbundet.

Då vi nu stå inför avslutningen av denna lilla historik få vi frambära vårt allra varmaste tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss under de gångna åren. Till alla som burit dagens tunga. Till föregående styrelser. Till alla aktiva inom olika grenar. Till alla som med penningbidrag och gåvor hjälpt oss att hålla verksamheten igång så att vi idag kan blicka tillbaka på de resultat som uppnåtts. Utan Eder hjälp har ingenting kunnat utföras.

Vi tacka alla funktionärer som vid tävlingar och fester alltid beredvilligt tjänat. Vi vill ej nämna någon framför andra men vi vill ändå rikta ett särskilt tack till bl a Karl Nordström som alltid var beredd att i sin mössa insamla välkomna bidrag till priser o dyl. Vi tacka mannen med det alltid glödande intresset Helmer Karlsson. Vi tacka Erik Abenius, ungdomsledaren och den alltid tjänstvilliga funktionären vid Svartå IF:s tävlingar. Vi tacka Sven Lundin för hans outtröttliga arbete och aldrig svikande intresse för SIF:s framgång. Vi sänder en tacksamhetens  och saknadens tanke till vår bortgångne välgörare Disponent W. Risberg, ävenså till allas vår vän Einar Thunborg som för elva år sedan för alltid lämnade oss och sin mångåriga post som kassör och sekr. i Svartå IF. Så får vi tacka de styrande inom f d Kvistbro Kommun för de värdefulla bidrag som kommit vår verksamhet till del.

Så får vi till sist frambära ett vördsamt tack till Disponent Bo Risberg och till Hasselfors Bruks Aktiebolag för all den hjälp och för det intresse som från detta håll kommit oss till del. Utan den hjälpen hade vi idag ej haft någon idrottsplats och denna idrottskrönika har nog t v förblivit oskriven.

Till sist vill vi tillönska Svartå IF all möjlig framgång i fortsättningen. Må samarbetet mellan styrelse och medlemmar alltid präglas av samförstånd, enighet och framåtanda.
Låt ej motgångar och tråkigheter nedslå modet och förkväva arbetslusten. Det är ett arv till kommande släkten Ni äro satta att förvalta. Må det förvaltas så, att när det nästa gång skrives idrottshistoria för Svartå IF må finnas flera glädjande framgångar att notera än vad denna lilla historik inrymmer.

                          Svartå i december 1953
                          För SVARTA IDROTTSFÖRENING
                            Styrelsen