Kommande åtgärder från Sveaskog

Här kommer lite information om Sveaskogs feedback på önskemålen från Utvecklingsgruppen angående röjning & gallring.
Det som ligger närmast i tiden är område 1 & 2 för mer specifik information eller synpunkter kontakta Stefan Fejes på 073 - 920 40 78

Område 1: Yngre björkbestånd längst väg 204, väster om Svartå skola mot badlandet.
Önskemål: Utglesning/röjning för att ge ett välskött utseende.
 
Här finns sedan tidigare ett förslag från planerare om tidig gallring i beståndet, med föreslagen åtgärd 2017.
Området kommer planeras för gallring under säsongen 2017 och kommer siktröjas/gallras under 2017/2018, vid lämpligt tillfälle

Område 2: Äldre blandbestånd nära järnvägsviadukten v205/järnvägen.
Önskemål: Avverkning för att förbättra vyn över sjön vid infarten till samhället.
 
Det här beståndet ligger i taktisk plan för avverkning och kommer att planeras för avverkning under säsongen 2017.
Eftersom all föryngringsavverkning på ytor större än 0,5Ha är anmälningspliktiga, så kan det framkomma villkor eller hinder för att avverka området vid samråd.
Målet är att kunna avverka i området under säsongen 2017/2018.
Den del av avdelningen som är aktuell för avverkning, ligger på västra sidan om väg 205

Område 3: Lövdominerade bestånd längst väg 204 mellan vägen och sjön Lill-björken.
Önskemål: Utglesning/röjning
 
Området är naturvärdesbedömt och satt till målklass NS(Naturvård Skötsel). Det finns föreslagen åtgärd luckhuggning och utglesning, med åtgärdsår 2020.
Så det här partiet kommer planeras som NS-åtgärd och åtgärdas enligt den plan som redan finns. Målet är att bevara och förstärka befintliga naturvärden,
men kommer att ge en ökad vy över sjön, som positiv bieffekt.