Information från Svartå utvecklingsgrupps styrelse

Vi har träffat  Sveaskogs områdesansvarige, Viktor Andersson, och framfört önskemål  och han meddelar att området mellan vägen och sjön från risavläggningsplatsen till Järnboland kommer att gallras och röjas under vårvintern 2020.
Likaså från Svartå Herrgård och in till elljusspåret. Detta dock i ett något senare skede under året.
Allt för att hålla Svartå vackert
 
En informationskväll har genomförts tillsammans med Andreas Pettersson ,Polisen Karlskoga, med anledning av bränder, inbrott, stölder och andra kriminella handlingar på orten. Deltagarantalet uppskattas till drygt 70 personer. Andreas framhöll bl.a att anmäla ”skumma händelser” till tel. 114 14, hellre en gång för mycket än en gång för lite. Vid pågående brott ringer man 112. Den polisiära närvaron har ökat med bl.a. bilpatruller nattetid.
Vi kommer att initiera en utbildning i Grannsamverkan. Mer om detta senare.
 
Tony Kölborg kommer att ersätta Anders Luthman som kommunens servischef, när den senare går i pension. Båda bjöds in till Svartå för att bekanta Tony med orten och under en rundtur berättade vi vad som gjorts och kommer att göras ideellt och vad Anders lovat att kommunen skall hjälpa oss med.
Vi har även uppvakta Anders Luthman med en blomma från styrelsen.
 
Trafikverket i Eskilstuna har kontaktats med anledning av den höga hasigheten på genomfartstrafiken och osäker väg för skolelever.
Farthinder har generellt set en marginell inverkan så tillsammans med ortens Föräldraförening och övriga intresserade kommer vi att presentera hur vi vill ha det och föra fortsatta diskussioner med verket.
 
Ett stort tack till er som mailat eller lämnat synpunkter via trivsel/trygghetenkäten.
Ett tack även till er som uttryckt uppskattning för styrelsens arbete.
Många intressanta synpunkter har lämnats, ofta imponerande detaljerade och genomarbetade.
Synpunkterna har vi haft som grund för den trygghetsvandring vi utfört tillsammans med Per Hilding och Britt-Marie Room Östberg, Säkerhetssamordnare respektive Näringslivskontoret på Degerforskommun,
Andreas Petterson Polisen Karlskoga, Anna Foneville Ordförande Föräldraföreningen samt Stefan Fejes.
Resultatet från vandringen och sammanställningen från enkäteten kommer att presenteras och diskuteras vid en planerad träff i Svartå Folkets hus.
Vi kommer att bjuda in ortsbor och andra intresserade, kommunala politiker, chefer och beslutsfattare och målsättningen är att era synpunkter skall resultera i åtgärder som är bra för och utvecklande för Svartå.
Kommer sannolikt att ske tidig vår.
Mycket mer om detta senare.
 
Kommunens nya socialchef heter Ted Sandin. Honom har vi bjudit in och träffat för att bygga relationer och med anledning av senaste tidens olagligheter och ”stök”.
Vi påpekade att omständigheterna har gjort att det skapats oro, irritation och rädsla.
Vilket  tydligt framgår av enkätsvaren.
Vi kommer att hålla honom fortlöpande informerad.
 
Tillsammans Med Åtorps utvecklingsgrupp har vi haft ett möte med Degerfors kommuns Servicenämnd där vi bl.a. redogjort för vad som gjorts och kommer att göras ideellt på orten och vad vi måste ha hjälp med från kommunen.
 
Svartå Herrgårds ägargrupp har kontaktats för att informera oss om vad de har för planer och visioner. Vi känner oss uppdaterade och kommer med ytterligare information senare.
 
Affärshuset är sålt och ägs nu av en byggfirma i Örebro.
Vi har kontakta ägaren och gjort upp om en träff för att höra om hans idéer om verksamheten och tomten och att vi tycker att det är viktigt att något görs för att få centrum trevligare och välkomnande.
Håll tummarna.
 
Tre personer har kontaktat oss och signalerat att de är intresserade att diskutera köp med ägarrepresentanten till det nerbrunna ”kioskhuset”.
Degerfors kommun har skickat ett ”skarpt” mail till kioskhusägarrepresentanten om krav på åtgärder.
Fortsätt att hålla tummarna.
 
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes på
tel. 073/9204078 eller stefan.fejes@telia.com
Avslutningsvis vill styrelsen önska alla EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.