Fåglar i Gamla Parken - Mindre hackspett

Mindre hackspett är den minsta av Europas hackspettar med sin längd på cirka 15 cm, vilket gör den jämnstor med gråsparven. Mindre hackspett är relativt specialiserad vad gäller häckningsbiotop. Den föredrar skogsområden och småskog med ett gott bestånd av gamla, grovbarkiga lövträd.
Boet placeras i ett murket lövträd, på cirka 5 meters höjd. De anlägger sina hålor nästan uteslutande i trädstammar som befinner sig i en fas av pågående förfall. Kullen utgörs av fyra till sex, i undantagsfall upp till nio, ägg.

Foto Bengt Andersson
Källa Wikipedia