Banmästarbostaden L2020:2953

Beskrivning av lämning från Fornsök
Lämning efter banmästarbostad, inom ett område av 50x35 m (NV-SÖ), bestående av 1 källargrund.
Källargrund, belägen i S delen av området, rektangulär, kallmurad, 5x5 m (Ö-V) och 0,7 m dj. Ingång samt en 2 m l svale i Ö.
Tomten omges av mer eller mindre vällagda stenmurar.
Daterade belägg: Järnvägens tillkomst (efter 1850). Se kommentarer om belägg under referenser
Kommentar: På häradsekonomiska kartan 1864-67 finns en byggnad på platsen för lämningen utsatt med beteckningen banmästarbostad. Ekonomiska kartan 1955 visar endast en åkeryta på platsen för lämningen


Utsikt idag från banmästarbostaden